Handelsbetingelser

Tilbage til forsiden

Dette website er drevet af GS1 Denmark. Køb af produkter i shoppen er betinget af oprettelse af medlemsskab og dermed accept af vores generelle betingelser for medlemskab af GS1 Denmark. Disse betingelser er beskrevet nedenfor. I GS1-shoppen sælger vi udelukkende til virksomheder. Det er ikke muligt at købe/bestille nummerserier uden at blive medlem af GS1 Denmark.

Efter bestilling og betaling af en nummerserie eller et enkelt nummer modtager du automatisk en bekræftelse på mail. Så snart vi har registreret din betaling, sender vi dit stregkodenummer på mail. Registreringen af din nummerserie håndteres manuelt af ServiceCentret og sendes indenfor 1-2 arbejdsdage.

Har du spørgsmål generelt eller til køb af nummerserier i shoppen kontakt GS1 ServiceCenter på:

Tlf.: +45 39 27 85 27 eller info@gs1.dk.


Generelle betingelser for medlemskab af GS1 Denmark

Alment
GS1 er en global not-for-profit organisation som er repræsenteret i de fleste lande i verden. GS1 udvikler standarder for informationsstrømmen i forsyningskæden.GS1 Denmark repræsenterer GS1 i Danmark. GS1 Denmark er en forening, som er stiftet af en række erhvervsorganisationer. Se www.gs1.dk for yderligere information om GS1 Denmark.

GS1 Denmarks forpligtelser
GS1 Denmark tilbyder medlemskab til alle virksomheder og organisationer, som har interesse i at udbrede og anvende GS1 Standarderne. På www.gs1.dk findes en liste over de forskellige typer af abonnementer, der giver medlemskab af GS1 Denmark. I nogle abonnementstyper stilles et eller flere GS1-numre til rådighed for medlemmet (nummer-medlemskaber). GS1 Denmark garanterer, at disse numre er unikke og i overensstemmelse med GS1 Standarderne. GS1 Denmark forpligter sig til at opretholde et ajourført register over de numre, som er stillet til rådighed af GS1 Denmark. De abonnementer som giver adgang til brug af IT-systemer kan være omfattet af begrænsninger mht. brugen af systemerne. Disse begrænsninger er beskrevet i vilkårene for disse abonnementer. Anvendelsesmedlemskaber, og partnerskaber er abonnementer, der hverken giver rettigheder til nummeranvendelse eller adgang til IT-systemer. Disse abonnementer giver adgang til råd og vejledning i et omfang, der er nærmere beskrevet i vilkårene for disse abonnementer. GS1 Denmark stiller information om GS1 Standarderne og implementeringsvejledninger til rådighed for medlemmerne.

Medlemmets rettigheder
Medlemmer med nummermedlemskaber opnår ret til at anvende de tildelte GS1-numre i overensstemmelse med GS1 Standarderne, så længe abonnementet betales. Vejledninger findes på www.gs1.dk. Medlemmerne kan også kontakte GS1 Denmarks ServiceCenter telefonisk eller pr. mail for rådgivning og vejledning

Medlemmets forpligtelser
Medlemmet skal ved indmeldelsen oplyse GS1 Denmark om:
• Firmanavn
• CVR nummer
• Kontaktperson
• Adresse
• E-mail adresse
• Omsætning (hvis prisen på abonnementet er omsætningsafhængig)
• Andre forhold som har betydning for medlemskabet
Ændringer i disse oplysninger skal umiddelbart meddeles GS1 Denmark. Medlemmet skal anvende tildelte GS1-numre i overensstemmelse med globalt og nationalt fastsatte GS1-retningslinjer. Det skal særligt fremhæves, at det ikke er tilladt at anvende GS1-numre som medlemmet ikke abonnerer på, eller at udlåne, udleje, sælge eller pantsætte GS1-numre til tredjemand. Medlemmet skal rådføre sig med GS1 Denmark, hvis der opstår tvivl om anvendelsen er i overensstemmelse med GS1-retningslinjerne.

Offentlighed
GS1 Denmark offentliggør oplysninger om medlemmers navn, adresse, GS1-numre m.v. i databaser og andre fortegnelser, med det formål at skabe gennemsigtighed i forsyningskæden.

Kommunikation
Medlemmet skal oplyse e-mail adresse, som kan anvendes til forpligtende kommunikation med GS1 Denmark. Kommunikation til GS1 Denmark skal stiles til info@gs1.dk. GS1 Denmark informerer medlemmerne gennem medlemsbladet På Stregen og ved at tilsende medlemmerne mails om udvalgte emner.

Betaling
Medlemskab af GS1 Denmark forudbetales (via betalingskort eller bankoverførsel).
Når en virksomhed ønsker at blive medlem af GS1 Denmark, skal GS1 Denmark have modtaget betalingen for medlemskabet, inden medlemskabet kan træde i kraft.
Ved efterfølgende fornyelse eller udvidelse af medlemskabet faktureres medlemmet ved den nye periodes start. Betalingsfristen er 30 dage. Ved forsinket betaling pålægges rykkergebyrer, renter m.v. i henhold til renteloven. Sendes det skyldige beløb til inkasso, opkræves yderligere omkostninger. Indbetalte beløb refunderes ikke ved udmeldelse eller ændring af abonnement.

Overdragelse af rettigheder
Medlemmet har ikke ret til at overdrage rettigheder til brug af GS1-numre og IT-services til andre, med mindre der foreligger en skriftlig aftale med GS1 Denmark.

Genbrug af numre
GS1 Denmark forbeholder sig ret til at genbruge GS1-numre 5 år efter, at nummeret er blevet udmeldt af GS1 Denmark, uanset årsagen til udmeldelsen. GS1 Denmark tilbyder desuden et abonnement, hvor genbrug af GS1-numre ikke må finde sted.

Kontrol
Medlemmet skal være indforstået med, at korrekt anvendelse af GS1 Standarderne er grundlæggende for tilliden til GS1 Systemet. GS1 Denmark kan derfor foretage kontrol for at konstatere, om anvendelsen af GS1-numre m.v. er i overensstemmelse med GS1s retningslinjer. Medlemmet skal i rimeligt omfang stille sig til rådighed for sådan kontrol.

Ansvarsbegrænsning
GS1 Denmark påtager sig ikke noget ansvar for fejl, som opstår ved medlemmets brug af GS1 Standarder, produkter og services, herunder fejl opstået i forbindelse med fremstilling af labels, symboler, emballage m.v.
Opstår der fejl, som ikke kan henføres til medlemmet, som i væsentlig grad gør det vanskeligt eller umuligt for medlemmet at anvende en GS1 service, skal GS1 Denmark hurtigst muligt afhjælpe fejlen. Afhjælper GS1 Denmark ikke fejlen i rimelig tid, kan medlemmet opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. GS1 Denmark har ikke noget ansvar for direkte eller indirekte tab for medlemmet.

Medlemskabets varighed og opsigelse
Medlemskabet løber indtil det opsiges af en af parterne. Har et medlem flere abonnementer, kan disse opsiges enkeltvis. Medlemmets opsigelse af medlemskab/abonnement skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til 31. december. GS1 Denmark kan opsige medlemskab/abonnement, hvis medlemmet misbruger GS1 Systemet, herunder overtræder disse betingelser. Ved misbrug kan GS1 Denmark bringe medlemskabet til øjeblikkeligt ophør. Ved manglende betaling kan medlemskabet bringes til ophør 60 dage efter betalingsfristen.

Skriftlighed
Indgåelse og ændring af aftaler mellem medlemmet og GS1 Denmark skal altid ske skriftligt.

Ændring af vilkår
Disse vilkår kan ændres med 30 dages varsel efter offentliggørelse på www.gs1.dk

Konkurs og rekonstruktion
Går GS1 Denmark konkurs frigøres medlemmet med øjeblikkelig virkning fra sine forpligtelser over for GS1 Denmark. Går medlemmet konkurs ophører alle abonnementer ved abonnementsperiodens udløb. Retten til at anvende abonnementet/-erne indtil ophør overgår til konkursboet. Eventuel overdragelse af rettigheder til andre end konkursboet følger bestemmelserne i disse vilkår. Tages GS1 Denmark under rekonstruktion, fortsætter abonnementer / medlemsskaber uændret. Tages medlemmet under rekonstruktion, fortsætter abonnementer / medlemskab til abonnementsperiodens udløb og så længe der betales for fremtidige abonnementsperioder.

Ikrafttræden
Disse betingelser er udsendt til alle medlemmer i forbindelse med faktureringen af abonnementsbetaling for 2014. Betingelserne træder i kraft 1. februar 2014.

GS1 Denmark
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
T (+45) 39 27 85 27
F (+45) 39 27 85 10
E info@gs1.dk